Youtube Facebook Skype

Pasitikėjimo piligrimystė ir savanorystė meilėje...

Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centras veikia vadovaudamasis Kauno arkivyskupijos II SINODO nutarimais:

VIZIJA
Piligriminės kelionės teikia galimybę asmenims išpažinti ir liudyti tikėjimą, pagilinti dvasinį gyvenimą, labiau atsigręžti į Dievą, atlikti atgailą, tesėti įžadus, išprašyti sveikatos, dvasinių ar medžiaginių gėrybių, susipažinti su ypatingomis Dievo malonės pasireiškimo vietomis.

MISIJA
Koordinuoja piligrimines keliones, padeda tinkamai joms pasirengti, rūpinasi piligrimų sielovada.

VEIKLA

  • Koordinuoja piligrimų sielovadą Kauno arkivyskupijos parapijose ir dekanatuose, kad arkivyskupijos teritorijoje esančios šventos vietos taptų piligrimų dar labiau lankomos. Pagrindinė šventa vieta ir kartu svarbiausia piligrimystės vieta arkivyskupijoje yra Šiluva, kur 1608 m. apsireiškė Švč. Mergelė Marija.
  • Teikia informaciją apie Lietuvoje organizuojamas piligrimines keliones.
  • Skatina savanorišką veiklą arkivyskupijoje.
  • Prisideda prie arkivyskupijoje organizuojamų sielovados renginių.
  • Rengia piligrimines keliones į užsienį.

Kauno arkivyskupijos II SINODAS :
PILIGRIMŲ SIELOVADA ARKIVYSKUPIJOJE:
594 Žmogus dažnai apibūdinamas kaip „homo viator“ – keliautojas. Vatikano
II Susirinkimas apibrėžia krikščionių gyvenimą kaip tikėjimo piligrimystę.
Per visus amžius krikščionys leidžiasi į keliones, kad išpažintų
tikėjimą vietose, susijusiose su Viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimu,
lanko garsias Švč. Mergelės Marijos garbei, šventųjų kultui skirtas šventoves,
taip pat šventoves, svarbias visuotinei Bažnyčiai ir ženklinančias
reikšmingus krikščionybės istorijos įvykius.
595 Piligriminės kelionės rengiamos siekiant šių tikslų: išpažinti ir liudyti
tikėjimą, pagilinti dvasinį gyvenimą, labiau atsigręžti į Dievą, atlikti
atgailą, tesėti įžadus, išprašyti sveikatos, dvasinių ar medžiaginių gėrybių,
susipažinti su ypatingomis Dievo malonės pasireiškimo vietomis.
Drauge piligriminės kelionės yra galingas evangelizacijos įrankis.
596 Piligriminė kelionė krikščioniui yra proga išpažinti savo tikėjimą, kuris
ypač pasireiškia švenčiant Eucharistiją, skaitant ir apmąstant Dievo žodį,
drauge meldžiantis, liudijant tikėjimą.
597 Piligrimų pastoracijos tikslas – padėti tikinčiajam susitikti su Dievu,
ypač drauge meldžiantis, skaitant Šventąjį Raštą, švenčiant Sutaikinimo
sakramentą, dalyvaujant Eucharistijos šventime. Todėl kunigai įpareigojami
uoliai rūpintis piligrimų sielovada.
598 Pagrindinė šventa vieta ir kartu svarbiausia piligrimystės vieta Kauno arkivyskupijoje
yra Šiluva, kur 1608 m. apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Pagrindinė
šventė ir atlaidai vyksta rugsėjo 8–15 dieną, švenčiant Švč. Mergelės
Marijos Gimimo iškilmes, taip pat kiekvieno mėnesio 13 dieną.
599 Kitos rekomenduotinos piligrimystei Kauno arkivyskupijoje šventos vietos:
Kauno arkikatedra bazilika su joje esančiu Skausmingosios Dievo
Motinos paveikslu, Pažaislio vienuolynas su jo bažnyčioje esančiu Maloningosios
Motinos paveikslu, Veprių bažnyčia su Kalvarijų stotimis, Šv.
Gertrūdos bažnyčia Kaune su stebuklingu laikomu kryžiumi, Kėdainių
Šv. Juozapo bažnyčia su malonėmis gausiu šv. Juozapo paveikslu.
600 Piligriminė kelionė gali būti susijusi su svarbiais žmogaus gyvenimo
įvykiais, pvz.: fizine ar dvasine kančia, padėka Dievui už patirtas malones,
Pirmąja šv. Komunija, Sutvirtinimo sakramentu, abitūra, aukštosios
mokyklos baigimu, Santuokos sakramentu, jubiliejumi ir kt.
601 Sinodas ragina organizuoti piligrimines keliones (dekanato, parapijos,
ligonių, žmonių su negalia, mokinių, mokytojų, studentų, jaunimo,
įvairių profesijų grupių ir t. t.).
602 Piligriminė kelionė visada susijusi su auka ir atsižadėjimu, dėl to gali
būti organizuojama keliaujant (vieną dieną arba kelias dienas) pėsčiomis,
dviračiais, automobiliais ir pan. Ypač rekomenduotinos piligriminės
kelionės pėsčiomis – tai puiki proga atlikti rekolekcijas kelyje. Tokia
rekolekcijų forma ypač rekomenduotina jaunimui.
603 Piligriminės kelionės į garsiąsias pasaulio šventoves (Šventąją Žemę, Romą,
Lurdą, Fatimą ir kt.) turi išlaikyti maldos pobūdį, dėl to reikia tinkamai
joms pasirengti. Rekomenduotina, kad pasirengimui vadovautų
ir kelionėje lydėtų kompetentingas dvasinis vadovas.
604 Krikščioniška artimo meilė įpareigoja parapijų tikinčiuosius priimti piligrimus
ir pagal išgales suteikti reikalingą pagalbą.
605 Vietos ordinaro nustatyta tvarka piligriminių kelionių rengimui ir sielovadai
Kauno arkivyskupijoje vadovauja Piligriminių kelionių centras.
Piligrimų sielovadai prie šventovių rūpinamasi steigti piligrimų namus
ar sielovados centrus.
Parašyk laišką piligrimų centrui čia.

Video

Šiluva

Taize

Kviečiame

Pamaldos su Taizé giesmėmis piligrimų centre vyksta:
kiekvieną savaitę 
>> Antradienį     18 val.
>> Ketvirtadienį  18 val.

 

 

Nuotraukos

 

 

Kalendorius
« 2018 m. Sausio mėn. »
Pir Ant Tre Ket Pen Šeš Sek
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 
Apklausa
Keliauju piligriminėse kelionėse?

Rekomenduojame

Šiluva
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
Taizé
Kauno arkivyskupijos jaunimo centras (KAJC)
Klausk Kunigo
Caritas


© 2010 Jono Pauliaus II
piligrimų centras