Biblijos įvadas

Gruodžio 28 d., pirmadienis

Apmąstymą dienos tema sako br. Kombo.

Nuoroda į pirmadienio Biblijos įvadą ČIA.
Matyti subtitrus lietuvių kalba galima atsidarius video, dešiniajame kampe apačioje paspaudus „Nustatymai“ ir sąraše pasirinkus lietuvių kalbą.

1 Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies 2 ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“. 3 Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. 4 Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. 5 Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: 6 Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą – Izraelį“. 7 Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą 8 ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau“. 9 Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. 10 Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. 11 Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. 12 Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą.

Mt 2, 1-12

Klausimai grupelės diskusijai:
>> 1. Ar galite pasidalinti aplink jus ar kitur gyvenančių žmonių pavyzdžiu, kurie yra vilties ženklai, nepaisant sunkumų, su kuriais jie susiduria?
>> 2. Kas jums asmeniškai padeda šiame sudėtingame laike?
>> 3. Kokias solidarumo patirtis patyrėte pastarosiomis savaitėmis, kuriomis norėtumėte pasidalinti su kitais?

Jaunų žmonių iš Senegalo liudijimas šiandienos tema:

Matyti subtitrus lietuvių kalba galima atsidarius video, dešiniajame kampe apačioje paspaudus „Nustatymai“ ir sąraše pasirinkus lietuvių kalbą.

Gruodžio 29 d., antradienis

Apmąstymą dienos tema sako s. Sietske (Šv. Andriejaus bendruomenė).

Matyti subtitrus lietuvių kalba galima atsidarius video, dešiniajame kampe apačioje paspaudus „Nustatymai“ ir sąraše pasirinkus lietuvių kalbą.

25 Štai atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ 26 Jėzus tarė: „O kas parašyta Įstatyme? Kaip skaitai?“ 27 Tas atsakė: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį28 Jėzus jam tarė: „Gerai atsakei. Tai daryk, ir gyvensi“. 29 Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano artimas?“ 30 Jėzus prabilo: „Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. 31 Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita puse kelio. 32 Taip pat ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kita kelio puse. 33 O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. 34 Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas; paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. 35 Kitą dieną jis išsiėmė du denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: ‘Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu’. 36 Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas?“ 37 Jis atsakė: „Tas, kuris parodė jam gailestingumą“. Jėzus atsakė: „Eik ir tu taip daryk!“

Lk 10, 25-37

Klausimai grupelės diskusijai:
>> 1. Kas jums yra „nepažįstamieji“ – tie, kurie yra kitokie, su kuriais turite mažai bendra, kieno pažiūroms nepritariate ar jų nesuprantate? Kas jums gali padėti „matyti“ juos ir žengti link jų žingsnį?
>> 2. Ar esate buvę situacijoje, kurioje patys patyrėte gailestingumą? Ar kada teko patirti gailestingumą, parodytą asmens, iš kurio to nesitikėjote? Kaip konkrečiai šis gailestingumas pasireiškė?
>> 3. Ar galėtumėte duoti pavyzdį situacijos, kurioje patys elgėtės vedini gailestingumo? Kas jus privertė eiti link kito asmens? Arba, kas neleido elgtis gailestingai, kaip elgtųsi artimas?

Jaunų žmonių iš Bangladešo liudijimas šiandienos tema:

Matyti subtitrus lietuvių kalba galima atsidarius video, dešiniajame kampe apačioje paspaudus „Nustatymai“ ir sąraše pasirinkus lietuvių kalbą.

Gruodžio 30 d., trečiadienis

Apmąstymą dienos tema sako br. Richard.

Matyti subtitrus lietuvių kalba galima atsidarius video, dešiniajame kampe apačioje paspaudus „Nustatymai“ ir sąraše pasirinkus lietuvių kalbą.

15 Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų; 16 aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, – 17 Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse. 18 Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus. 19 Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. 20 Tai dienai atėjus, jūs suprasite, kad aš esu savo Tėve, ir jūs manyje, ir aš jumyse. 21 Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu“. 22 Judas – ne anas Iskarijotas – paklausė: „Viešpatie, kas atsitiko, jog ketini apsireikšti mums, o ne pasauliui? 23 Jėzus jam atsakė: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. 24 Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs.

Jn 14, 15-24

Klausimai grupelės diskusijai:
>> 1. Ar kada manei, kad lyg našlaitis, viską turi padaryti vienas? Kada? Kodėl?
>> 2. Ar kartais jauti tavimi besirūpinančią būtį? Kaip tai apibūdintum? Kaip tai vadini?
>> 3. Ką tau reiškia mylėti?

Jaunų žmonių iš Baltarusijos liudijimas šiandienos tema:

Matyti subtitrus lietuvių kalba galima atsidarius video, dešiniajame kampe apačioje paspaudus „Nustatymai“ ir sąraše pasirinkus lietuvių kalbą.

Gruodžio 31 d., ketvirtadienis

Apmąstymą dienos tema sako br. John.

1 O, giedokite VIEŠPAČIUI naują giesmę, visa žeme, giedok VIEŠPAČIUI! 2 Giedokite VIEŠPAČIUI, garbinkite jo vardą, kasdien skelbkite jo išganymą! 3 Apsakykite tautoms jo garbę, – visoms tautoms jo nuostabius darbus! 4 Juk didis yra VIEŠPATS ir vertas didžios šlovės, – pagarbų šiurpą keliantis labiau už visus dievus. 5 Juk visi tautų dievai yra tik stabai, bet VIEŠPATS dangus sukūrė. 6 Garbe ir didybe jis žėri; jėga ir grožis jo šventovėje. 7 O, tautų šeimos, šlovinkite VIEŠPATĮ, Garbinkite VIEŠPATIES galybę! 8 Duokite VIEŠPAČIUI jo vardo garbę, nešini atnaša, ženkite į jo kiemus! 9 Pulkite kniūbsčia prieš VIEŠPATĮ, didingą šventumu; visa žeme, sudrebėk nuo jo Artumo! 10 Skelbkite visoms tautoms: „VIEŠPATS yra karalius!“ Pasaulį jis padarė tvirtą – nepajudinamą; teis tautas jis bešališkai. 11 Dangūs tesilinksmina, žemė tedžiūgauja; jūra ir visa, kas joje, teūžia! 12 Laukai ir visa, kas juose, tebūna smagūs! Tada visi miško medžiai giedos iš džiaugsmo 13 VIEŠPATIES Artume, nes jis ateina, – nes jis ateina valdyti žemės. Teisiai jis valdys pasaulį ir jo tautas – ištikimai.

Ps 96

Matyti subtitrus lietuvių kalba galima atsidarius video, dešiniajame kampe apačioje paspaudus „Nustatymai“ ir sąraše pasirinkus lietuvių kalbą.

Klausimai grupelės diskusijai:
>> 1. Ką man reiškia malda? Už kokius „nuostabius darbus“ noriu dėkoti Dievui?
>> 2. Kas mums ir visatai neleidžia giedoti „naujos giesmės“, garbinti Dievą? Kas padėtų šiai giesmei kilti mumyse ir gamtiniame pasaulyje?
>> 3. Kaip Dievas ateina į mūsų gyvenimus, net mūsų abejonių ir sunkumų sūkuryje?

Jaunų žmonių iš Brazilijos liudijimas šiandienos tema:

Matyti subtitrus lietuvių kalba galima atsidarius video, dešiniajame kampe apačioje paspaudus „Nustatymai“ ir sąraše pasirinkus lietuvių kalbą.